PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA

PRANEŠIMAS APIE PRIVATUMĄ

„INCHCAPE MOTORS FINLAND“, OY
Šis pranešimas apie privatumą buvo paskelbtas 2019.08.28.

 

1. Bendroji informacija

Šiame pranešime apie privatumą paaiškinama, kaip įmonė „Inchcape Motors Finland“, Oy (toliau – mes arba „Inchcape“) tvarko asmens duomenis, kokie asmens duomenys yra renkami, kaip jie yra naudojami ir kam jie yra atskleidžiami, bei kaip duomenų subjektai gali kontroliuoti duomenų tvarkymą. Pranešime apie privatumą taip pat pateikiama informacija apie įmonės „Inchcape“ įsipareigojimus, vykdomus tvarkant asmens duomenis.

Pranešimas apie privatumą galioja visų įmonės „Inchcape“ parduotuvėse, salonuose, interneto svetainėse, kitoje interneto erdvėje ir rinkodaros kanalais siūlomų produktų bei paslaugų (toliau –Produktai ir Paslaugos) atžvilgiu. Šis pranešimas apie privatumą apima visus asmenis, kurių asmens duomenys yra tvarkomi (toliau – duomenų subjektai arba Jūs) ryšium su minėtaisiais Produktais ir Paslaugomis. Šis pranešimas apie privatumą taip pat apima asmenų, atstovaujančių mūsų paslaugų teikėjams ir kitiems išoriniams partneriams, asmens duomenų tvarkymą.

Džiaugiamės galėdami užtikrinti duomenų subjektų privatumo apsaugą ir įsipareigojame saugoti jų asmens duomenis laikydamiesi galiojančių privatumo teisės aktų ir taisyklių, pavyzdžiui, ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) (toliau – BDAR) reikalavimų.
Asmens duomenys yra informacija, leidžianti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę, kaip tai apibrėžiama BDAR. Asmens duomenų pavyzdžiai: vardas, buvimo vietos duomenys, el. pašto adresas ir gimimo data.

Mūsų interneto svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų organizacijų interneto svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Prašome atkreipti dėmesį, kad šis pranešimas apie privatumą nėra taikomas tokioms interneto svetainėms, todėl rekomenduojame perskaityti jų pateikiamus pranešimus apie privatumą. Mes neprisiimame atsakomybės už kitose interneto svetainėse pateikiamus ir kitų organizacijų paslaugoms taikomus pranešimus apie privatumą bei tvarką (net jei prieigą prie jų gavote naudodamiesi mūsų pateiktomis nuorodomis) ir pateikiame nuorodas tik Jūsų informavimo ir patogumo tikslais.

 

2. Duomenų valdytojas ir kontaktiniai duomenys

1.1. Duomenų valdytojas:
„Inchcape Motors Finland“, Oy
Įmonės kodas 0900989-6
Adresas: Ansatie 6a C, 01740 Vantaa Finland (Vanta, Suomija)

Įmonė „Inchcape Motors Finland“, Oy priklauso „Inchcape“ PLC, kuri yra pasaulinė platinimo ir mažmeninės prekybos įmonė, veikianti aukščiausios kokybės bei prabangių automobilių sektoriuose. Pagrindinė įmonės „Inchcape“ PLC buveinė yra Londone (Jungtinėje Karalystėje) ir jos akcijomis yra prekiaujama Londono vertybinių popierių biržoje.

1.2. Kontaktinis asmuo:
Markku Riekola
Adresas: Ansatie 6a C, 01740 Vantaa, Suomija

 

3. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie yra svarbūs tikslui, kuriam jie yra renkami ar gaunami, pasiekti bei atliekame duomenų tvarkymą laikydamiesi taikomų įstatymų ir taisyklių. Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai yra:

 • klientų aptarnavimas ir komunikacija
 • produktų ir paslaugų planavimas bei vystymas
 • klientų pasitenkinimo vertinimas
 • rinkodara, pavyzdžiui, rinkos tyrimai, akcijos ir rinkos analizė, statistinių duomenų kaupimas
 • Jūsų patirties naudojantis mūsų interneto svetaine gerinimas
 • platinimo strategijų planavimas
 • užklausų dėl mūsų Produktų ar Paslaugų vykdymas
 • produktų išėmimas iš rinkos ir techninės priežiūros kampanijos
 • administravimas
 • mūsų įsipareigojimų, susijusių su garantijomis ir atsakomybe už produktus, vykdymas
 • įstatymų ir kitų teisės aktų (pvz., apskaitos ar kitų specifinių teisės aktų) reikalavimų laikymasis ir atskaitomybės įsipareigojimų, pavyzdžiui, pareigos teikti su mokesčiais susijusias ataskaitas, vykdymas
 • sukčiavimo prevencija

Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai yra sutarties vykdymas arba su mumis ketinamos sudaryti sutarties rengimas ir teisėti įmonės „Inchcape“ interesai.

Tvarkant asmens duomenis pagal galiojančių įstatymų reikalavimus ir (arba) vykdant taikomus įstatymus bei teisės aktus ir (arba) vykdant įsipareigojimus, susijusius su garantija bei atsakomybe už produktus, ir (arba) atskaitomybės įsipareigojimus, teisinis įsipareigojimas yra duomenų tvarkymo pagrindas.

Teisėti interesai apima Produktų ir Paslaugų administravimą bei kūrimą ir operacijas, kurios yra būtinos užklausoms dėl mūsų Produktų ir Paslaugų vykdyti.

Kai asmens duomenys yra naudojami tiesioginei rinkodarai, vykdomai elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, susisiekiant su klientais el. paštu), rinkodara yra vykdoma remiantis Jūsų sutikimu (pasirinkimu), kurį bet kada galite atšaukti. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais. Tai galite padaryti ir iš anksto.

Mes nerenkame neskelbtinų asmens duomenų, tačiau duomenų subjektai gali juos pateikti savo noru. Tokiais atvejais juos tvarkome sutikimo pagrindu. Kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą dėl tolimesnio Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Žr. toliau pateikiamus nurodymus (Rights of the data subjects ). Įsipareigojame vykdyti tokius prašymus, jei nėra kitų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų.

 

4. Tvarkomi asmens duomenys ir informacijos šaltiniai

Mes renkame ir tvarkome tik tokius asmens duomenis, kurie yra svarbūs ir būtini šiame pranešime dėl privatumo nurodytiems tikslams įgyvendinti.

Mes renkame toliau nurodytų kategorijų duomenis:

1. Kontaktinė informacija - Vardas, pavardė, kontaktinė informacija, 
gimimo data ir pageidaujama kalba.

2. Informacija apie asmens tapatybę - Asmens kodas

3. Sutarčių su klientais duomenys ir finansiniai duomenys: Sąskaitų numeriai, įsiskolinimų sumos, 
garantijų duomenys

4. Informacija apie transporto priemones arba kitus susijusius produktus ar paslaugas : Transporto priemonės identifikavimo ir registracijos numeris.

5. Duomenys, susiję su įmonės ir klientų santykiais : Kliento tipas (privatus, įmonė), kliento darbdavys (finansinės nuomos tikslais), atsiliepimai, skundai ir kita komunikacija su klientu

6. Rinkodaros duomenys - Kontaktiniai duomenys ir pageidaujamos rinkodaros priemonės, renginiai, konkursai ir apklausos, su rinkodara susiję sutikimai bei draudimai.

7. Elektroniniai identifikavimo duomenys ir prietaisų duomenys: Slapukų duomenys, paieškų duomenys, 
operacinės sistemos, serverių ir domenų, naršymo interneto svetainėse duomenys, bendrieji duomenys apie buvimo vietą, remiantis IP adresu, arba Jūsų mobiliojo prietaiso fiksuojami buvimo vietos duomenys.

8. Savo noru pateikiami duomenys - Kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia duomenų subjektai (pavyzdžiui, norai ir pageidavimai).

 

Mes renkame informaciją iš šių šaltinių:

 • Jūsų pateikiamą informaciją, pvz., kai susisiekiate su mumis, apsilankote pas mus, naudojatės mūsų Produktais arba Paslaugomis (įskaitant interneto paslaugas ir socialinės žiniasklaidos priemones) ar dalyvaujate mūsų rinkodaroje
 • Automatiškai renkama informacija, kai naudojatės mūsų Produktais ir Paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų interneto paslaugomis ir lankotės mūsų interneto svetainėse.
 • Informacija, gaunama iš mūsų pardavėjų, pavyzdžiui, sutarčių su klientais ir kitomis trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, transporto priemonių registravimo tarnybomis, kitais viešaisiais ir privačiaisiais registrais bei trečiųjų šalių paslaugų teikėjais) duomenys (pvz., interneto svetainės priežiūrai vykdyti).

 

5. Asmens duomenų saugojimas

Mūsų renkami asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek tai yra būtina šiame pranešime apie privatumą nustatytiems tikslams įgyvendinti, jei įstatymuose nėra numatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis (pvz., vykdant apskaitos ar atskaitomybės įsipareigojimus), arba jei duomenų neketiname naudoti norėdami pateikti atsakymus į užklausas ar bet kokiems ginčams išspręsti, arba savo teisėms apginti. Po to asmens duomenys per protingą terminą yra ištrinami arba nuasmeninami.

Būtinybė saugoti asmens duomenis pardavimo ir rinkodaros tikslais bei duomenų teisingumas yra nuolat peržiūrimi. Klientų duomenys ir kiti duomenys, susiję su klientų sutartimis, paprastai yra saugomi 10 metų po finansinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos. Potencialių klientų duomenys paprastai yra saugomi 12 mėnesių.

Duomenų subjektų, kurie atstovauja mūsų verslo klientams arba paslaugų teikėjams, asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek atitinkamas duomenų subjektas užima šias pareigas.

Išsami informacija apie duomenų saugojimo laikotarpius pateikiama paprašius.

 

6. Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenys bus pasiekiami įmonėms, kurios priklauso įmonei „Inchcape“ PLC.

Mes atskleidžiame asmens duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina paslaugoms teikti (pvz., Produktams ir Paslaugoms tiekti (teikti), palaikyti, vystyti ir užtikrinti), paramos paslaugoms rinkodaros ir reklamos srityje teikti bei optimalioms interneto svetainių paslaugoms užtikrinti.
Asmens duomenys yra perduodami mūsų paslaugų teikėjams ir trečiosioms šalims, pavyzdžiui, pardavėjams. Asmens duomenis perduodame šiems duomenų tvarkytojams (negalutinis sąrašas): „Palvelu Plus“, Oy, „Koodiviidakko“, Oy ir „Bisnode Finland“, Oy, Umbraco, Salesforce, Sendgrid, Microsoft.
Mes taip pat galime būti įpareigoti atskleisti arba perduoti Jūsų asmens duomenis vykdydami teisinius arba teisės aktų reikalavimus, ar institucijų pateiktus prašymus.

Be to, mes perduodami asmens duomenis automobilių gamintojams, kuriems atstovauja įmonė „Inchcape“ PLC, pavyzdžiui, įmonėms „Mazda Motor Europe“ ir „Jaguar & Land Rover Limited“.

 

Kiti perdavimai

Be to, mes galime dalytis asmens duomenimis vykdydami įmonių sujungimą, parduodami savo turtą, viso arba dalies mūsų verslo finansavimo ar įsigijimo atveju ir panašiais atvejais.

Asmens duomenys taip pat atskleidžiami trečiosioms šalims, jei to reikalauja galiojantys įstatymai arba teisės aktai, arba taip nurodo kompetentinga institucija, ir siekiant ištirti nustatytus reikalavimus galimai pažeidžiančio Produktų ir Paslaugų naudojimo atvejus bei užtikrinti Produktų ir Paslaugų saugumą.

Perdavimas už ES (EEE) ribų

Kai asmens duomenys yra perduodami už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, mes užtikriname pakankamą duomenų privatumo lygį, laikydamiesi privalomų privatumo teisės aktų, pavyzdžiui, Europos Komisijos pavyzdinių sutarčių sąlygų ir (arba) Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) reikalavimų.

Asmens duomenis už ES (EEE) ribų gali tvarkyti šie gavėjai: įmonės „Mazda Motor Europe“.

 

7. Asmens duomenų apsauga

Mes įsipareigojame laikytis taikomų duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų dėl duomenų saugumo ir imtis visų pagrįstai būtinų priemonių, kad užtikrintumėme saugų Jūsų asmens duomenų naudojimą, atitinkantį šio pranešimo apie privatumą sąlygas.

Asmens duomenys yra saugomi naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones. Duomenis saugome rakinamose patalpose, kurių atžvilgiu nustatomos ribotos fizinės prieigos teisės, ir saugioje IT aplinkoje. IT aplinka yra apsaugota ugniasienėmis ir kitomis pakankamomis apsaugos priemonėmis. Be to, užtikriname pažangiąją stebėseną. Reikalaujame, kad visi mūsų paslaugų teikėjai užtikrintų tinkamas Jūsų asmens duomenų apsaugos priemones.

Mūsų darbuotojai ir paslaugų teikėjai, tvarkantys asmens duomenis, yra įpareigoti užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems šią informaciją būtina žinoti norint vykdyti darbo pareigas. Darbuotojai ir duomenų tvarkytojai turi asmeninius kodus ir slaptažodžius.

 

8. Duomenų subjektų teisės

Jums yra suteiktos galiojančiuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytos teisės.

Teisė susipažinti ir tikrinti duomenis
Jūs turite teisę prašyti mūsų patvirtinti, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis.
Jūs turite teisę tikrinti ir susipažinti su savo asmens duomenimis bei reikalauti, kad pateiktumėme Jūsų duomenis raštu arba elektroniniu būdu.

Teisė ištaisyti ir ištrinti duomenis
Jūs turite teisę reikalauti, kad bet kokie neteisingi arba neišsamūs Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad mes pašalintumėme Jūsų duomenis.

Be to, pastebėję neteisingus, nereikalingus, neišsamius arba pasenusius duomenis, mes savo iniciatyva juos pašaliname, ištaisome arba papildome.

Teisė į duomenų perkeliamumą ir nesutikti su duomenų tvarkymu bei riboti duomenų tvarkymą
Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui, kaip numatyta BDAR.

Jums suteikiama teisė prašyti, kad mes apribotumėme Jūsų asmens duomenų tvarkymą, laikantis duomenų apsaugos teisės aktų sąlygų. Mes taip pat apribojame asmens duomenų tvarkymą, jei negalime ištaisyti arba pašalinti neteisingų duomenų, ar kilus bet kokiems neaiškumams dėl prašymo ištrinti Jūsų duomenis.

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tam tikrais tikslais. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi arba perduodami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Teisė atšaukti sutikimą
Jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Toks sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki atšaukimo vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis šio pranešimo apie privatumą 2 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Be to, Jūs galite nesutikti su bet kokiais tiesioginės rinkodaros veiksmais ir atšaukti savo sutikimą dėl elektroninėmis priemonėmis vykdomos tiesioginės rinkodaros, laikydamiesi rinkodaros priemonėse pateiktų nurodymų (pvz., naudodamiesi registracijos atšaukimo funkcija rinkodaros el. laiške arba SMS).

Naudojimasis suteiktomis teisėmis
Savo užklausas galite siųsti naudodami pateiktą elektroninę užklausos formą.

Taip pat užklausos gali būti siunčiamos el. paštu arba įprastiniu paštu naudojant 2 skyriuje nurodytus kontaktinius duomenis. Norėdami pateikti užklausą, turėsite patvirtinti savo asmens tapatybę, kad Jūsų asmens duomenys nebūtų atskleisti pašaliniams asmenims. Norėdami patvirtinti Jūsų asmens tapatybę, galime prašyti papildomos informacijos.

Gavę visą su Jūsų prašymu susijusią informaciją (įskaitant Jūsų asmens tapatybės patvirtinimą), pradėsime jį vykdyti. Stengsimės išnagrinėti Jūsų prašymą per 1 (vieną) mėnesį.

Mes galime atmesti nepagrįstai pasikartojančius, perteklinius arba akivaizdžiai nepagrįstus prašymus.

 

9. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome nesilaikydami BDAR reikalavimų, turite teisę pateikti skundą vietos duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Daugiau informacijos ir priežiūros institucijos kontaktinius duomenis rasite čia.

 

10. Šio pranešimo apie privatumą pakeitimai

Prireikus, šis pranešimas apie privatumą gali būti keičiamas. Apie visus jo pakeitimus bus pranešama mūsų interneto svetainėje, kurioje šis pranešimas apie privatumą yra skelbiamas. Prireikus pakeisti duomenų tvarkymo tikslus, kreipsimės į Jus dėl atskiro sutikimo.

Šis pranešimas apie privatumą buvo paskelbtas 2018.05.24.

 

SLAPUKŲ POLITIKA


INCHCAPE MOTORS FINLAND, OY


Naudodami slapukus ir kitas panašias technologijas, savo interneto svetainėje renkame duomenis apie naudotojų prietaisus.
Slapukai paprastai yra mažos apimties tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė išsaugo Jūsų prietaise, siekiant Jus identifikuoti. Naudodami slapukus galime identifikuoti Jūsų naršyklę ir pasinaudoti šia informacija, pavyzdžiui, apskaičiuodami unikalių mūsų interneto svetainės lankytojų skaičių bei mūsų interneto svetainės naudojimo analizei, pavyzdžiui, statistinei stebėsenai. Naudodami slapukus siekiame gerinti savo paslaugas ir dar geriau aptarnauti savo klientus.

Naudodami slapukus, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:

 • naudotojo IP adresą;
 • laiką;
 • atidarytus puslapius ir juose praleistą laiką;
 • naršyklės tipą, operacinę sistemą;
 • interneto svetainių, iš kurių prisijungė lankytojai, adresus, bei interneto svetainių, prie kurių lankytojai prisijungia iš mūsų svetainės, adresus;
 • serverį ir domeną, iš kurio naudotojas prisijungė prie interneto svetainės.

Interneto svetainėje taip pat gali būti naudojami trečiųjų šalių slapukai, pavyzdžiui, matavimo ir sekimo slapukai. Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, trečiosios šalys Jūsų prietaise gali išsaugoti slapukus.

Trečiųjų šalių svetainėse naudojami slapukai
Greta slapukų, naudojamų mūsų interneto svetainėje, slapukai taip pat pasitelkiami mūsų tikslinės reklamos tikslais trečiųjų šalių svetainėse. Mes bendradarbiaujame su interneto rinkodaros įmonėmis. Naudojant šių slapukų ir kitų technologijų surinktą informaciją, mūsų reklamos gali būti nukreipiamos naudotojams, kuriuos gali dominti mūsų reklamos, remiantis ankstesne naudotojo elgsena bei kitais veiksniais. Taigi už mūsų interneto svetainės ribų surinkta informacija yra naudojama tikslinei reklamai.

Mes ir su mumis susijusios įmonės taip pat galime rinkti informaciją apie mūsų reklamų veiksmingumą. Šiam tikslui galime rinkti toliau nurodytus duomenis:

 • Informaciją apie tai, kiek kartų reklama buvo parodyta naršyklėje;
 • Informaciją apie tai, ar reklama buvo atidaryta; ir
 • Informaciją apie tai, ar pamatęs reklamą, naudotojas įsigijo produktų (paslaugų) interneto parduotuvėje

Slapukų ir tikslinės reklamos draudimas

Jūs galite kontroliuoti slapukų ir tikslinės reklamos, su kuria sutikote, apimtį.
Jūs galite blokuoti slapukus pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Prašome atkreipti dėmesį, kad išjungus slapukus, kai kurios mūsų interneto svetainės funkcijos gali neveikti.

Jei nenorite, kad savo reklamą pritaikytumėme Jūsų poreikiams, galite atsisakyti tikslinės reklamos naudodami toliau pateikiamą nuorodą. Atsisakius tikslinės reklamos, Jums bus rodoma tiek pat reklaminių pranešimų, tačiau jie nebus atrenkami pagal Jūsų poreikius.

„Google Analytics“ draudimas

Jūs galite valdyti analizės tikslams išsaugotus slapukus. „Google Analytics“ naudojimą galite užblokuoti, parsisiųsdami interneto naršyklės įskiepį, skirtą atsisakyti „Google Analytics“, kurį rasite čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.